1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mooi en Stralend en een cliënt waarop Mooi en Stralend deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Mooi en Stralend

Mooi en Stralend zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mooi en Stralend zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt/contactpersoon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan het Mooi en Stralend melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mooi en Stralend het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling(en) aan de cliënt berekenen met een minimum van € 25,– per half uur.

Kleine behandelingen als epileren en harsen worden in rekening gebracht op basis van de dan geldende verkoopprijs. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of via de link die per e-mail in de afspraak bevestiging is verzonden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Mooi en Stralend de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Mooi en Stralend de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Mooi en Stralend moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Mooi en Stralend vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Slechts na overleg met de schoonheidsspecialiste kan er achteraf betaald worden middels een factuur.
De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 8 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt Mooi en Stralend de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering.

Na de 2e herinnering geeft Mooi en Stralend de vordering over aan een bevoegd incasso bureau en zijn de wettelijke incassokosten van toepassing bovenop het initiële factuurbedrag.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Mooi en Stralend vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mooi en Stralend neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Mooi en Stralend behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mooi en Stralend zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Mooi en Stralend is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Mooi en Stralend is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.Mooi en Stralend is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Mooi en Stralend geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten.

Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
• Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij de Mooi en Stralend gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van het schoonheidsinstituut doch binnen een week (7 dagen).

9. Beschadiging & diefstal

Mooi en Stralend heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Mooi en Stralend meldt diefstal altijd bij de Politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Mooi en Stralend en de behandelende schoonheidsspecialiste. Mooi en Stralend moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Mooi en Stralend de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Mooi en Stralend en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mooi en Stralend het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Mooi en Stralend en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Lancasterdreef 150
8251 TD Dronten
06-53908761
info@mooienstralend.nl